среда, 19 января 2011 г.

Война Польши и России. Второе объявление БССР.

У лiстападзе 1918г. адрадзiлася Польская дзяржава. Яе Пiлсудскi аб'я-
вiу аб аднауленнi Рэчы Паспалiтай у межах 1772г.А ужо у снежнi 1918г.поль
скi урад стау на шлях ажыццяулення сваiх памерау далучыць землi Украiны,
Беларусi i Лiтвы да Польшчы.Улiчваючы небяспеку з боку Польшчы, 21 снежня
на нарадзе у Гродна Рада БНР,якой у той час падпарадкоувалася Гродзеншчы-
на,стварыла Савет Дзяржаунай абароны.Яго узначалiлi В.Ластоускi i генерал
В.Кандратовiч. Але сiлы былi няроуныя. Таму было вырашана далучыцьь Гро-
дзеншчыну да Лiтоускай рэспублiкi на правах аутаномii. Лiтоуская рэспублi
ка у той час была прызнана шэрагам дзяржау у тым лiку i краiнамi Антанты.
З мэтай адстойвання iнтарэсау беларускага народа i кiравання беларускiмi
землямi пры Лiтоускiм урадзе было створа на Мiнiстэрства беларускiх спрау,
якое узначалiу I.Варонка.Да пачатку 1919г. польскiя войскi захапiлi знач-
ную частку Гродзенскай губернii,а потым працягвалi наступленне у трох на-
прамках: 1)Вiльня-Лiда-Маладзечна, 2)Баранавiчы-Мiнск, 3)Кобрын-Пiнск. Да
сярэдзiны сакавiка iм удалося захапiць Брэст, Ваукавыск, Слонiм, Скiдаль,
Шчучын, Пiнск, Баранавiчы. Бальшавiцкая улада не змагла арганiзаваць знач
нага супрацiулення польскiм вайскам.Справа у тым, што вялiкiя сiлы Чырво-
най Армii у гэты перыяд канцэнтравалiся на Усходнiм фронце,якi бальшавiц-
кi урад лiчыу галоуным. Нават у час наступлення палякау мабiлiзаваныя у
Чырвоную Армiю накiроувалiся на Усход. Вясной 1919г. польскiя войскi заха
пiлi Лiду i Вiльню. Урад ЛiтБел пераехау у Мiнск.У мэтах канцэнтрацыi сiл
i узмацнення абароны 1 чэрвеня 1919г. у Маскве было прынята рашэнне аб пе
радачы паунамоцтвау бальшавiцкiх урадау Украiны, ЛiтБел i Латвii ураду
РСФСР. Лiтоуска-беларуская армiя была перайменавана у 16 армiю. Але поль-
скае наступленне працягвалася. Савецкiя войскi пакiнулi Мiнск, Слуцк,Жло-
бiн, Рагачоу i iнш. Пагроза навiсла над Гомелем. I толькi на лiнii р.Бярэ
зiныфронт стабiлiзавауся да вясны 1920г.
У сакавiку 1920г. польскiя войскi пачалi новае наступленне. Пры дапамо
зе Антанты яны захапiлi Мазыр, Калiнкавiчы, Рэчыцу.25 красавiка палякi су
месназ пятлюрауцамi разгарнулi наступленне на працягу усяго польска-савец
кага фронту ад р.ПРыпяць да р.Днестр.
Дзякуючы перакiдванню войск з Усходняга фронту, Чырвоная Армiя 14 мая
1920г. здолела перайсцi у контрнаступленне. Але з-за недахопу сiл наступ0-
ленне не дала вынiкау.Новае наступленне Чырвонай Армii распачалося у лiпе
нi 1920г.Яно было старанна падрыхтавана i дало плён. 7 лiпеня быу вызвале
ны Мiнск, а 1 жнiуня - Брэст.
Пад нацiскам А.Чарвякова,З.Жылуновiча, Д.Чарнушэвiча ЦК КП(б)Б прызнау
неабходным выступiць з дэкларацыяй аб прызнаннi самавызначэння беларуска-
га народа. 31 лiпеня 1920г. у Мiнску была прынята Дэкларацыя незалежнасцi
БССР у межах адной (Мiнскай) губернii. Гэта было не столькi аднауленне бе
ларускай дзяржавы, колькi супакойванне народных мас. Супраць гэтага акта
выступiлi беларускiя эсеры, якiя жадалi бачыць Беларусь сапрауды цэласнай
i незалежнай дзяржавай.

Комментариев нет:

Отправить комментарий